KIÊN DŨNG LÀ ĐẠI DIỆN NARA SAMYANG TẠI VIỆT NAM

Trang:

Kiên Dũng (KIDUCO) là đại diện thương hiệu Nara Samyang tại Việt Nam 

 

CÁC MÃ SẢN PHẨM NARA SAMYANG KIÊN DŨNG CUNG CẤP

1. Nhóm mã sản phẩm Max Geared Motor

Nhóm Nara Samyang MG88: MG 88F, MG 88V, MG 88L

Nhóm Nara Samyang MG105: MG 105F, MG 105V, MG 105L

Nhóm Nara Samyang MG115: MG 115F, MG 115V, MG 115L

Nhóm Nara Samyang MG135: MG 135F, MG 135V, MG 135L

Nhóm Nara Samyang MG153: MG 153F, MG 153V, MG 153L

Nhóm Nara Samyang MG172: MG 172F, MG 172V, MG 172L

Nhóm Nara Samyang MG181: MG 181F, MG 181V, MG 181L

Nhóm Nara Samyang MG205: MG 205F, MG 205V, MG 205L

Nhóm Nara Samyang MG235: MG 235F, MG 235V, MG 235L

Nhóm Nara Samyang MG270: MG 270F, MG 270V, MG 270L

2. Nhóm mã sản phẩm Super Max Geared Motor

Nhóm Nara Samyang SM2165: SM2165HT, SM2165LP, SM2165VT
Nhóm Nara Samyang SM2200: SM2200HT, SM2200LP, SM2200VT
Nhóm Nara Samyang SM2225: SM2225HT, SM2225LP, SM2225VT
Nhóm Nara Samyang SM2255: SM2255HT, SM2255LP, SM2255VT
Nhóm Nara Samyang SM2300: SM2300HT, SM2300LP, SM2300VT
Nhóm Nara Samyang SM2350: SM2350HT, SM2350LP, SM2350VT
Nhóm Nara Samyang SM2420: SM2420HT, SM2420LP, SM2420VT
Nhóm Nara Samyang SM2480: SM2480HT, SM2480LP, SM2480VT
Nhóm Nara Samyang SM2520: SM2520HT, SM2520LP, SM2520VT
Nhóm Nara Samyang SM3165: SM3165HT, SM3165LP, SM3165VT
Nhóm Nara Samyang SM3200: SM3200HT, SM3200LP, SM3200VT
Nhóm Nara Samyang SM3225: SM3225HT, SM3225LP, SM3225VT
Nhóm Nara Samyang SM3255: SM3255HT, SM3255LP, SM3255VT
Nhóm Nara Samyang SM3300: SM3300HT, SM3300LP, SM3300VT
Nhóm Nara Samyang SM3350: SM3350HT, SM3350LP, SM3350VT
Nhóm Nara Samyang SM3420: SM3420HT, SM3420LP, SM3420VT
Nhóm Nara Samyang SM3480: SM3480HT, SM3480LP, SM3480VT
Nhóm Nara Samyang SM3520: SM3520HT, SM3520LP, SM3520VT

3. Nhóm mã sản phẩm Max II Geared Motor

Nhóm mã Nara Samyang M2075: M2075HT, M2075VT, M2075LP
Nhóm mã Nara Samyang M2088: M2088HT, M2088VT, M2088LP
Nhóm mã Nara Samyang M2105: M2105HT, M2105VT, M2105LP
Nhóm mã Nara Samyang M2135: M2135HT, M2135VT, M2135LP
Nhóm mã Nara Samyang M2153: M2153HT, M2153VT, M2153LP
Nhóm mã Nara Samyang M2172: M2172HT, M2172VT, M2172LP

4. Nhóm mã sản phẩm Hộp giảm tốc trục vít (MAX21 WORM REDUCER)

Nhóm mã Nara Samyang WU: WU50, WU60, WU70, WU80, WU100, WU120, WU135, WU155, WU175, WU200, WU225, WU250, WU300, WU350, WU400, WU450, WU500, WUM50, WUM60, WUM70, WUM80, WUM100, WUM120, WUM135, WUM155

Nhóm mã Nara Samyang WB: WB50, WB60, WB70, WB80, WB100, WB120, WB135, WB155, WB175, WB200, WB225, WB250, WB300, WB350, WB400, WB450, WB500, WBM50, WBM60, WBM70, WBM80, WBM100, WBM120, WBM135, WBM155

Nhóm mã Nara Samyang WV: WV50, WV60, WV70, WV80, WV100, WV120, WV135, WV155, WV175, WV200, WV225, WV250, WV300, WV350, WV400, WV450, WV500, WVM50, WVM60, WVM70, WVM80, WVM100, WVM120, WVM135, WVM155

Nhóm mã Nara Samyang DWB: DWB60, DWB70, DWB80, DWB100, DWB120, DWB135, DWB155, DWB175, DWB200, DWB225, DWB250, DWB300, DWBM70, DWBM80, DWBM100, DWBM120, DWBM135, DWBM155, DWBM175, DWBM200, DWBM225

Nhóm mã Nara Samyang DWV: DWV60, DWV70, DWV80, DWV100, DWV120, DWV135, DWV155, DWV175, DWV200, DWV225, DWV250, DWV300, DWVM70, DWVM80, DWVM100, DWVM120, DWVM135, DWVM155, DWVM175, DWVM200, DWVM225

5. Nhóm mã sản phẩm khác

Nhóm Stage Worm Reducer: SR088, SR096, SR120, SR125, SR140, SR155, SR175

Nhóm Mighty Worm Reducer: MTW25, MTW30, MTW40, MTW50, MTW63, MTW75, MTW100, MTW120, MTW135, MTW155

Nhóm Century Worm Reducer: CTW25, CTW30, CTW40, CTW50, CTW63, CTW75, CTW90, CTW105, CTW110, CTW130, CTW150

Nhóm Helical Worm Gear Reducer: HW20, HW25, HW30, HW35, HW45, HW60, HW70

Nhóm Standard Worm Reducer: SW33, SW49, SW60, SW77, SW88, SW96, SW120, SW125, SW140

 

Lên đầu trang