Bảng thông số kỹ thuật Thiết bị an toàn AMT Gega LG/GRM D Safety Devices

  GRM D GRM D GRM D GRM D GRM D GRM D GRM D
Item No. 107807 107798 107803 107809 111773 107808 107799
Max. Pressure (bar) 5 5 5 5 5 5 5
Medium CPM CPM CPM CPM CPM CPM CPM
Connection
Inlet 1 G 3/8" LH M G 3/4" LH M G 1/2" LH M UNF 7/8" JIC M UNF 1.1/16" JIC M UNF 7/8" LH CGA M W 28-18 LH M
Outlet 1 G 3/8" LH F G 3/4" LH F G 1/2" LH F UNF 7/8" JIC F UNF 1.1/16" JIC F UNF 7/8" LH CGA F W 28-18 LH F
Dimensions (mm)
Height 165 177 171 186 185 181 135
Width 32 32 32 32 32 32 32
Length 32 32 32 32 32 32 32
Applicable Torches
SBK 500 F +            
SB 500 F     + +     +
HOBS 1S     +        

Sản phẩm đã xem

Lên đầu trang